Cele Stowarzyszenia PAX Lubin

Celami Stowarzyszenia są:
1. działanie na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i rodzin,
2. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego,
3. przeciwdziałanie zachowaniom depresyjnym, poprawa kondycji seniora, podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw,
4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy,
i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym,
5. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
6. pomoc psychologiczna, profilaktyczna, terapeutyczna, prawna, edukacyjna, szkoleniowa, warsztatowa osobom zgłaszającym się do Stowarzyszenia,
7. działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
9. promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu,
10. działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
11. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także ekologii oraz kultury,
12. działalność charytatywna,
13. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
14. tworzenie warunków integracji dla poszczególnych grup społecznych.